STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Władze Gminy > Sekretarz Gminy Jordanów Śląski

   

Władze Gminy

URZĄD GMINY

   


Sekretarz Gminy Jordanów Śląski
Grzegorz Gaweł

tel.: (071) 39 11 584


 

Sekretarz gminy (pełnomocnik ochrony informacji niejawnych) (symbol - SG) zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania urzędu.

Do zadań sekretarza należy:

 1. opracowywanie w porozumieniu z wójtem zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy i bieżąca ich aktualizacja,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi samodzielnymi stanowiskami pracy: kierownika USC, ds. administracyjnych i obsługi rady gminy, ds. gospodarki nieruchomościami, ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji i oświaty, ds. rolnictwa, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, rzemieślnika-specjalisty, konserwatora-palacz C.O., robotnika gospodarczego, robotnika gospodarczego (operator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej), kierowcy autobusu, opiekuna dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły), starszego bibliotekarza,
 3. organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 4. prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 5. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,
 6. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 7. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 8. prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 9. nadzorowanie kompletowania dokumentów z pracy rady i jej komisji,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 11. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 12. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez wójta na podstawie stosownego pełnomocnictwa,
 13. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych,
 14. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania:
  a) robót publicznych,
  b) prac interwencyjnych,
  c) zatrudnienia w ramach umów absolwenckich,
  d) stażu dla absolwentów,
 15. współpraca z operatorami sieci telekomunikacyjnych,
 16. wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta.

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

22.08.2013

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski