STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Władze Gminy > Wójt Gminy Jordanów Śląski

   

Władze Gminy

URZĄD GMINY

   


Wójt Gminy Jordanów Śląski
Paweł Filipczak

tel.: (71) 391 15 80

 


 

Do wyłącznych kompetencji wójta (symbol ,,W") należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie, w przypadku nie cierpiącym zwłoki, przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 3. przygotowywanie projektów uchwał rady,
 4. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 5. realizacja uchwał rady,
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 7. przygotowywanie projektu budżetu,
 8. wykonywanie budżetu,
 9. ogłaszanie sprawozdania z wykonania budżetu,
 10. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 13. przedkładanie uchwał rady organom nadzoru,
 14. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 15. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 16. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji radzie,
 17. wydawanie zarządzeń wprowadzające w życie regulamin organizacyjny urzędu, regulamin pracy urzędu i inne regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w urzędzie,
 18. uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 19. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej władzy,
 20. udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 21. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 22. podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy,
 23. załatwianie wniosków składanych przez posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
 24. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 25. występowanie z wnioskiem do rady o powołanie i odwołanie skarbnika,
 26. wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 27. kierowanie zakładem pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
 28. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 29. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeśli w inny sposób nie można uniknąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia,
 30. zatrudnianie pełnomocnika odpowiedzialnego za realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 31. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 32. określanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie,
 33. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników samorządowych,
 34. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa i uchwałami rady.

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

26.02.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski