STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

GRUDZIEŃ 2018

 II SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. II/3/2018 04.12.2018 powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
2. II/4/2018 04.12.2018 powołania Komisji ds. Gospodarczych
3. II/5/2018 04.12.2018 powołania Komisji ds. Społecznych
4. II/6/2018 04.12.2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
5. II/7/2018 04.12.2018 ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Jordanów Śląski
6. II/8/2018 04.12.2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
7. II/9/2018 04.12.2018 określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
8. II/10/2018 04.12.2018 wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą komunikacji elektronicznej

    

PLIK DO POBRANIA:


 III SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. III/11/2018 28.12.2018 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
2. III/12/2018 28.12.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
3. III/13/2018 28.12.2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok.
4. III/14/2018 28.12.2018 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
5. III/15/2018 28.12.2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jordanów Śląski na rok 2019
6. III/16/2018 28.12.2018 zmiany uchwały Nr XX/105/2016 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jordanów Śląski
7. III/17/2018 28.12.2018 zmiany uchwały nr XXIV/123/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jordanów Śląski.
8. III/18/2018 28.12.2018 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
9. III/19/2018 28.12.2018 uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na 2019 rok.

     

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.01.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski