STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

KWIECIEŃ 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXXII/172/2018 18.04.2018 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2. XXXII/173/2018 18.04.2018 zmieniająca uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
3. XXXII/174/2018 18.04.2018 rodzaju , warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
4. XXXII/175/2018 18.04.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
5. XXXII/176/2018 18.04.2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
6. XXXII/177/2018 18.04.2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
7. XXXII/178/2018 18.04.2018 zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
8. XXXII/179/2018 18.04.2018 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

    

 

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

25.04.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski