STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

LUTY 2018

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XXXI/159/2018 15.02.2018 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. XXXI/160/2018 15.02.2018 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
3. XXXI/161/2018 15.02.2018 określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
4. XXXI/162/2018 15.02.2018 określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jordanów Śląski, które będą brane pod uwagę na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
5. XXXI/163/2018 15.02.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowego ich pobierania i wykorzystania
6. XXXI/164/2018 15.02.2018 wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona ustawowo
7. XXXI/165/2018 15.02.2018 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
8. XXXI/166/2018 15.02.2018 zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jordanów Śląski pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
9. XXXI/167/2018 15.02.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
10. XXXI/168/2018 15.02.2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
11. XXXI/169/2018 15.02.2018 utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSip
12. XXXI/170/2018 15.02.2018 podziału Gminy Jordanów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
13. XXXI/171/2018 15.02.2018 podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

   

 


 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

21.02.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski