STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zmiana imienia

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014, poz. 1628 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

II Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

III Opłaty:
37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:

 1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.
 4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
 6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
 7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  a) imienia ośmieszającego,
  b) na imię używane,
  c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
  d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 8. Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
 9. Wniosek o zmianę imienia składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
 10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

 

 

 DO POBRANIA:

Wniosek o zmianę imienia


 


 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski