STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 

II Wymagane dokumenty:

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia/ aktu małżeństwa/ aktu zgonu.
 2. Dowód potwierdzający zdarzenie.
 3. Inne dowody - dokumenty urzędowe.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

III Opłaty:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego  po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:

 1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające  sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
 3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

 

 DO POBRANIA:

Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu


 


 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski