STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg

I Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

II Wymagane dokumenty:

  1. dokument tożsamości
  2. wniosek
  3. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
  4. oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego  

III Opłaty:

50 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:

  1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny  lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
  2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 DO POBRANIA:

wniosek o wpisanie aktu urodzenia

wniosek o wpisanie aktu małżeństwa

wniosek o wpisanie aktu zgonu


 


 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski