STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

II Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

III Opłaty:
38 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

VI. UWAGI:

 1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
 2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
 3. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 

 DO POBRANIA:

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski