STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

I Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012., poz.788 z późn.zm).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

II Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

III Opłaty:
39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

VI. UWAGI:
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

 

 DO POBRANIA:

Wniosek o skrócenie terminu 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski