STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2012., poz.788 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180). 

II Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości narzeczonych
 2. Zapewnienie
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 7. Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. 

III Opłaty:

 • 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 • 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;

Opłata dodatkowa:

 • 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (071) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

VI. UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.
 4. Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. 

 

 DO POBRANIA:

Zapewnienie

Ślub poza lokalem USC

Wniosek o skrócenie terminu 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski