STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego > pozycja 1

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

I Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012., poz.788 z późn.zm).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

II Wymagane dokumenty:

 1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

III Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (71) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

VI. UWAGI:

 1. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie osobiście przez matkę dziecka zgody na uznanie ojcostwa.
 2. Jeżeli rodzice dziecka są małoletni to organem właściwym do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa jest wyłącznie sąd opiekuńczy.
 3. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).
 4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 5. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.
 6. Można uznać dziecko po jego śmierci.
 7. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. 

 


 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.06.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski