STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 5

   

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Krok po kroku - budujemy dom (od strony formalnej) 

 

1. Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu / Odpisu z Planu w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, lub Gminy.

2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych należy zwrócić uwagę na to by na mapie znalazły się:

 • przebieg sieci: gaz, woda, prąd, kanalizacja gdy na danym terenie istnieją ;
 • projektowany przebieg sieci w pobliżu działki objętej opracowaniem (uzgodnione na ZUD-zie)
 • wyznaczone granice ewidencyjne;
 • zaktualizowany pas drogowy /gdy istnieje potrzeba zaprojektowania zjazdu z drogi/.

3. Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy mediów:

 • gazu (Zakład Gazowniczy)
 • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
 • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)

4. Uzyskanie Warunków / Postanowienia zarządcy drogi
przy zamiarze zaprojektowania zjazdu z drogi publicznej (odpowiednio GDDKiA, ZDW, ZDP)

5. Wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

6. Zakup projektu typowego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego.

W wypadku zlecenia na projekt indywidualny najczęściej projektant przejmuje dalszą
część uzgodnień i uzyskiwania koniecznych dokumentów ocen i ekspertyz.

W wypadku zakupu projektu typowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego
i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi. Adaptacja polega
na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań Inwestora.

Inne zmiany w projekcie mogą być dokonane za pisemną zgodą autora projektu.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku
i przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową.
W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt zjazdu na działkę, itp.

7. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - konieczne tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III.

8. Uzyskanie uzgodnień:

 • ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej )
 • projektu gazowego (Zakład Gazowniczy)
 • projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
 • projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).
 • projekt zjazdu z drogi odpowiednio (GDDKiA, ZDW, ZDP)
 • projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót
  (odpowiednio z Zarządcą Drogi, Organem administracji i Komendą Policji)
 • projekt budowlany
  (dot. Objektów handlowych i usługowych a także w określonych przypadkach bud. mieszkalnych)
  (odpowiednio specjalista/biegły ds. BHP, Ppoż.....)

9. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starosty Powiatu

10. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (należy przedstawić oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu funkcji, opracować plan BIOZ i założyć Dziennik Budowy)

 


 

 Informacje opracował(a): Michał Mirowski
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

08.08.2008 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski