STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 6

   

Gospodarka przestrzenna i  budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

 

 1. Oświadczenie inwestora potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 2. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, gdy nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.( z pieczęcią urzędu: "Niniejsza decyzja jest ostateczna z dniem ...............")
 3. Projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj:
 • projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnym podkładzie geodezyjnym
 • projekt architektoniczno-budowlany
 1. Uzgodnienia obowiązkowe:
 • zapewnienie dostawy wody
 • zapewnienie dostawy energii
 • zapewnienie dostawy gazu
 • zapewnienie odbioru ścieków (w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pozwolenie wodno-prawne)
 • warunki techniczne przyłączenia do ww. sieci
 • uzgodnienie z Zakładem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
 • uzgodnienie włączenia do drogi
 1. Uzgodnienia dodatkowe
 • decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych (jeżeli wynika to z zapisów mpzp lub z decyzji WZiZT)
 • uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie rozwiązań architektonicznych z urzędem gminy (jeżeli wynika to z decyzji WZiZT)
 • inne ..................................................................... 

Miejsce złożenia w/w dokumentów: 
Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Wrocławskiego ul. Podwale 28, \50-040 Wrocław

 

 DO POBRANIA:

    

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 

Oświadczenia inwestora potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (formularz)

 

 Informacje opracował(a): Michał Mirowski
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.08.2008 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski