STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 5

   

Gospodarka przestrzenna i budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

 

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. nr 4)
 2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/.

Opłaty :

Opłata skarbowa:

 1. Od podania i odwołania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U.Nr 86, poz.960 z późn.zm.)
 2. Od załącznika do podania - 0,50 zł (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86, poz.960 z późn.zm.)
 3. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych:
  a) budynków wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność
       związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, 
       kultem religijnym 190 zł.,
  b) budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych 
       inwestycji dla realizacji celów publicznych 228 zł.,
  c) zespołu garaży 152 zł.,
  d) budynków gospodarczych i garaży 38 zł.,
  e) ponadlokalnych inwestycji liniowych 190 zł.,

  (Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86, poz.960 z późn. zm.)

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt 2. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 2. Decyzja - ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds., budownictwa i gospodarki komunalnej (pok. nr 4),
tel. 71 39 11 582.

Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).

 

 DO POBRANIA:

    

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

09.07.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski