STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 2

   

Gospodarka przestrzenna i  budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Aby zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Jordanów Śląski o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podając:
numer działki (działek) wraz numerem arkusza mapy ewidencyjnej oraz nazwą obrębu (nazwa wsi lub miasta) w granicach której (których) chcemy uzyskać informacje z planu.
W przypadku działki (działek) powstałych w wyniku podziału dokonanego po 2001 r. do wniosku należy załączyć kopię mapy ewidencyjnej przedstawiającą przedmiotowy podział.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się odpłatnie (płatne przy odbiorze).

Opłaty:

Czynność urzędowa podlega opłacie skarbowej w wysokości:
1. od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł

2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 20 zł
b) nie więcej niż  200 zł

Podstawa prawna pobierania opłaty administracyjnej:

  • art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.)
  • art. 18 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz 31 z 1991 r. z późn. zm.)
  • art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 13 poz 74 z 1996 r.)
  • uchwała nr XXXI/192/00 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2000 r.

Podstawa prawna
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.80 poz.717 z 2003 roku z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się w sekretariacie urzędu.

Przygotowany wypis odbiera się w pokoju nr 3.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie wniosku - do 14 dni

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu ...

/informacja o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego/

 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

15.10.2012 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski