STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka przestrzenna i budownictwo > pozycja 1

   

Gospodarka przestrzenna i  budownictwo

INFORMATOR INTERESANTA

   

Planowanie przestrzenne

Przyłączenie do sieci. Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy. Zaświadczenie o przeznaczeniu w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nieruchomości.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uchwala rada gminy (studium nie jest aktem prawa miejscowego)

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Niektóre informacje dotyczące procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego:

 • o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Jordanów Śląski każdorazowo ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
   
 • Wójt Gminy Jordanów Śląski rozpatruje wnioski do projektu planu miejscowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania,
   
 • Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu miejscowego planu do wglądu publicznego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie planu rozwiązaniami,
   
 • Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza w wyżej wymienionym ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.
   
 • Wójt Gminy Jordanów Śląski rozpatruje uwagi do projektu planu miejscowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania – uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu. Uwagi do projektu planu miejscowego należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (jako wniesienie na piśmie uznaje się również uwagi wniesienie w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu)
 1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Podanie o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego
   
 2. Zaopiniowanie zgodności wstępnego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
   
 3. Wnioski o zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   
 4. Nadawanie nazw
  Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy.

 

 Informacje opracował(a): Piotr Ligas
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski