STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Otwarty konkurs ofert

   

Otwarty konkurs ofert

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   

Ogłoszenie o konkursie - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXVIII/134/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006

I. Rodzaj zadania:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo.
 2. Z dotacji pokrywane będą m. in. koszty zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych (transport), wynagrodzenia szkoleniowców. Pozostałe wydatki do sfinansowania ze środków dotacji przedstawione są w Zarządzeniu Nr 1/2006 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy (pok. Nr 7) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

II. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania:
Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina przekaże środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. Wysokość i terminy przekazywania poszczególnych transz dotacji reguluje ww. Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 stycznia 2006 r.
Na realizację zadania, o którym mowa w pkt. I Gmina Jordanów Śl. udzieliła w 2005 r. podmiotom uprawnionym dotacji w kwocie 37 000 zł.

III. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

IV. Zasady przyznawania dotacji i kryteria wyboru ofert:
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. Zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu
 2. Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty, której wzór określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 3. Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy w Programie Współpracy
 4. Dostępność i zasięg oddziaływania zadania oraz jego przewidywane efekty społeczne
 5. Możliwość realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe)
 6. Koszt realizacji zadania publicznego
 7. Perspektywa kontynuacji projektu i dalszego finansowania
 8. Udział finansowy realizatora projektu
 9. Doświadczenie w realizacji projektów tego typu
 10. Partnerzy w realizacji projektu
 11. Dotychczasowa współpraca z Gminą Jordanów Śl. oraz z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami (ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy)

Zasady i tryb rozpatrywania ofert określone są w powołanym wyżej Zarządzeniu Nr 1/2006 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 5 stycznia 2006 r.

Wyniki oceny ofert i wykaz przyznanych dotacji zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

V. Wymagane dokumenty:
Niezbędne załączniki do oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Warunkiem zlecenia przez samorząd Gminy realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy, której wzór znajduje się w ww. Rozporządzeniu.

VI. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadania winna nastąpić w całości w okresie do 10.12.2006 r.
 2. zadanie należy realizować z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami i postanowieniami umowy zawartej ze zwycięzcą konkursu.

VII. Termin i warunki składania ofert:
Oferty, według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów Śląski (pok. Nr 8), ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski lub przesłać przesyłką pocztową, w terminie do dnia 10.02.2006 r. do godz. 15:00. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Składający ofertę może złożyć w danym obszarze tylko jedną ofertę konkursową.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
Formularz oferty oraz pozostałe niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 7) oraz na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. Termin wyboru ofert:
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Informacji w sprawie konkursu udziela p. Grzegorz Gaweł tel. (071) 39 11 584.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
Krzysztof Iwanków

 

 DO POBRANIA:

    

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

    

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)
z wykonania zadania publicznego

    

UMOWA

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

05.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski