STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

15 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (I piętro) odbędzie się
XXXI Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXXI/159/2018 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.
  2. XXXI/160/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  3. XXXI/161/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  4. XXXI/162/2018 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jordanów Śląski, które będą brane pod uwagę na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  5. XXXI/163/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowego ich pobierania i wykorzystania
  6. XXXI/164/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona ustawowo
  7. XXXI/165/2018 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  8. XXXI/166/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jordanów Śląski pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
  9. XXXI/167/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
  10. XXXI/168/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
  11. XXXI/169/2018 w sprawie utrzymania i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSip
  12. XXXI/170/2018 w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  13. XXXI/171/2018 w sprawie podziału Gminy Jordanów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.

 11. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.

 12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

 13. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

08.02.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski