STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:00

w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
VIII Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Jordanów Śląski:
  1.Przedstawienie raportu przez Wójta Gminy Jordanów Śląski.
  2.Debata.
  3.Podjęcie uchwały nr VIII/43/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jordanów Śląski wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. nr VIII/44/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok:
  1.1.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/32/2019 o przedłożonym przez Wójta Gminy Jordanów Śląski sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Jordanów Śląski za 2018 r.;
  1.2.Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2018 rok;
  1.3.Głosowanie nad projektem uchwały.
  2. nr VIII/45/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:
  2.1.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów Śląski za 2018 rok;
  2.2.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr V/59/2019 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jordanów Śląski za 2018 rok;
  2.3.Dyskusja;
  2.4.Głosowanie nad projektem uchwały.
  3. nr VIII/46/2019 w sprawie Statutu Gminy Jordanów Śląski;
  4. nr VIII/47/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników;
  5. nr VIII/48/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski;
  6. nr VIII/49/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok;
  7. nr VIII/50/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim.
  8. nr VIII/51/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 62 do numeru 90” w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski.
  9. nr VIII/52/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jordanów Śląski, część ulicy Wrocławskiej od numeru 1 do numeru 1a” w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski.
  10.nr VIII/53/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Popowice, część ulicy T. Kościuszki od numeru 4 do numeru 15b” w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski.
  11.nr VIII/54/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pożarzyce” w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” na terenie Gminy Jordanów Śląski.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

19.06.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski