STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

24 maja 2017 r. (środa)o godz. 16.00

w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (na parterze) odbędzie się

XXIV Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIII/2017 z dnia 29 marca 2017r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXIV/122/2017 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
  2. XXIV/123/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
  3. XXIV/124/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
  4. XXIV/125/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1968D działka nr 256 w obrębie miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski";
  5. XXIV/126/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D działka nr 109 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do placu zabaw w obrębie miejscowości Popowice, gmina Jordanów Śląski";
  6. XXIV/127/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2017 rok;
  7. XXIV/128/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Jordanów Śląski na lata 2017-2018.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 Informacje opracował(a): Ewelina Marcinek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

19.05.2017

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski