STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    

18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (I piętro) odbędzie się
XXXII Sesja
Rady Gminy Jordanów Śląski

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

 3. Wybór sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.

 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. XXXII/172/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  2. XXXII/173/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  3. XXXII/174/2018 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  4. XXXII/175/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
  5. XXXII/176/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2018 rok
  6. XXXII/177/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
  7. XXXII/178/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłoszone na poprzednich sesjach.

 11. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.

 12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

12.04.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski