STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

    30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
IV Sesja Rady Gminy Jordanów Śląski

 

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radnego – Pana Zbigniewa Zagórskiego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 5. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jordanów Śląski.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/21/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/22/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów Śląski na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/23/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/24/2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/25/2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jordanów Śląski, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/26/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/27/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/28/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr IV/29/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Jordanów Śląski.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 20. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

 Informacje opracował(a): Zuzanna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

24.01.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski